Pod koniec grudnia 2021 r., Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, który jest elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Dodatek ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Jak zapowiada rząd, wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, a na ten cel przeznaczono ponad 4 mld zł.

Dodatek osłonowy jest zadaniem Gminy Lesko, które jest realizowane w przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku. Przysługuje on gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza podane wyżej kwoty, będzie obowiązywać tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

I tu uwaga - w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Świadczenie w podwyższonej wysokości przysługuje gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi ale tylko w przypadku, kiedy ww. źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:
- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek na dodatek osłonowy należy złożyć w terminie do 31 października 2022 r. w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku ul. Parkowa 1, I piętro pok. nr. 104, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wówczas musi on być opatrzony podpisem elektronicznym lub zostać uwierzytelniony przez profil zaufany.

Wypłata dodatków osłonowych dla tych, którzy złożyli wnioski do 31 stycznia 2022 r. zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, I rata do 31 marca 2022 r. i II rata do 2 grudnia 2022 r. Natomiast dla tych, którzy złożą wniosek po 31 stycznia 2022 r. i wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do 2 grudnia 2022 r.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej - o ile został wskazany.

Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację o przyznaniu dodatku osłonowego można odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty.

TEKST: MGOPS LESKO